Gratis verzending voor orders boven de €20,- voor Benelux, Frankrijk, Engeland en Duitsland, always. Check hier de opties voor Worldwide Shipping hier
X
Join Our World!

Sign up on our newsletter for a weekly edit of style inspiration and our latest arrivals. Right now, new subscribers get 10% off first purchase.

Gray Label Spring Summer 20

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemeen

Op al onze leveringen en diensten zijn de volgende verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op de ze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Prijzen

Alle prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

3. Verzendkosten

Voor de verzending van de artikelen brengt Gray Label de daarvoor noodzakelijke portokosten in rekening. Een overzicht van de portokosten kunt u vinden bij verzendkosten.

4. Betaling

Na een bestelling ontvangt u direct een bevestiging per e-mail met daarin het bestellingsoverzicht en de totale kosten, inclusief verzendkosten. Elke bestelling wordt pas geleverd na betaling. U kunt betalen : via elektronsich bankieren, iDEAL, Mastercard en Visa.

5. Levering

Alle bestellingen worden binnen 5 werkdagen na ontvangst van betaling bij PostNL ter bezorging aangeboden. Mochten zich technische storingen voordoen, dan is er sprake van overmacht en wordt de bestelling zo spoedig mogelijk ter bezorging aangeboden. Gray Label zal u hiervan op de hoogte houden telefonisch of per email. Alle kleding is uit voorraad leverbaar. Mocht het echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is dan wordt u hiervan onmiddellijk op de hoogte gesteld. Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de consument geleverd worden. Wanneer dit niet gebeurt, kan de consument de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken. Gray Label is niet aansprakelijk voor overschrijding van deze aangegeven levertijden of verlies of beschadiging door PostNL. Bij schade aan de verpakking bij levering moet u voor opening contact opnemen met Gray Label. Het kan zijn dat het product door transport schade heeft opgelopen.

6. Retourbeleid

Gray Label doet er alles aan om u een perfect product te leveren. Bent u desondanks niet tevreden met (een deel van) uw bestelling, dan kunt u deze artikelen binnen 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling retourneren. Dit is een aanvulling op het wettelijke herroepingsrecht van 14 dagen, gerekend vanaf de dag van ontvangst van de artikelen. Voor meer informatie verwijzen we u naar het herroepingsrecht zoals hieronder omschreven. Retourzendingen dienen vooraf kenbaar te worden gemaakt aan Gray Label via info@gray-label.com. Deze worden slechts geaccepteerd indien de retourinstructies van Gray Label nauwkeurig zijn opgevolgd. De garantie vervalt wanneer de kleding gedragen en/of gewassen is of er getracht is een gebrek zelf te herstellen. Hiervoor geldt dat de kosten voor retourzendingen en verpakkingingen voor uw rekening komen. Bij een retourzending volgens de retourinstructies betaalt Gray Label binnen 30 dagen het betaalde bedrag terug. Als de maat of kleur van het artikel dat u besteld heeft niet goed is, dan kunt u dit artikel altijd ruilen. Ruilen vindt plaats op basis van gedeelde portokosten. Wat moet ik doen als het retourbedrag niet correct is? Neem contact met ons op +31 (0) 20 363 75 80. Wij zullen het probleem zo snel mogelijk oplossen.

Return Adress

Gray Label, t.a.v. Returns

Lange Leidsedwarsstraat 198-200

1017 NP Amsterdam

Herroepingsrecht

Als consument hebt u het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de Overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit hebt gekregen. Als u in één bestelling meerdere producten met verschillende levertijden hebt besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het laatste product in bezit hebt gekregen. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de Overeenkomst te herroepen, aan Gray Label, op telefoonnummer +31 (0) 20 363 75 80, of door een e-mail te sturen naar info@gray-label.com. Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van herroepingsrecht

Als u de Overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de Overeenkomst te herroepen, van ons terug. In ieder geval zullen u voor terugbetalingen geen kosten in rekening worden gebracht. Niettegenstaande het voorgaande, kunnen we de terugbetaling weigeren tot we de producten opnieuw in ons bezit hebben of tot u een bewijs levert dat u de producten hebt teruggestuurd, naargelang wat zich het eerst voordoet. U moet de producten onmiddellijk en in ieder geval ten laatste binnen 14 dagen na de dag waarop u ons op de hoogte bracht van de herroeping van de Overeenkomst naar ons terugsturen, afgeven of aan ons overhandigen in het Gray Label Atelier in Amsterdam. Om de termijn te respecteren, dient u de producten voor afloop van de termijn van 14 dagen te verzenden. U draagt de directe kosten voor de retourzending van de producten, tenzij u de goederen in het Gray Label Atelier in Nederland overhandigt. U bent alleen aansprakelijk voor een waardevermindering van de producten als die aan een onnodige omgang met de producten kan worden toegeschreven, met het oog op de toetsing van de aard, eigenschappen en werking van de producten.

Herroepingsrecht na wettelijke termijn

Indien u de producten binnen de contractuele termijn van het herroepingsrecht retourneert, maar nadat de wettelijke termijn van 14 dagen na de leverdatum is verstreken, krijgt u alleen het voor deze producten betaalde bedrag exclusief verzendkosten gerestitueerd. U bent verantwoordelijk voor de directe kosten voor de retourzending van het product, tenzij u de goederen in het Gray Label atelier in Nederland overhandigt.

7. Aansprakelijkheid

Alle producten uit het assortiment van Gray Label zijn met de grootste zorg samengesteld. Gray Label kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die het gevolg zou zijn van gebrekkig functioneren of verkeerd gebruik van de door Gray Label verkochte producten en/of losgeraakte materialen of toebehoren. De geleverde artikelen bezitten die eigenschappen die u op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Eventuele klachten kunt u schriftelijk of per email aan ons voorleggen. Gray Label is niet aansprakelijk indien er schade te wijten is aan opzet en/of het niet in acht nemen van de wasvoorschriften in het label van de artikelen. Alle informatie op de website van Gray Label ( gray-label.com) is zorgvuldig samengesteld. Het is echter niet uit te sluiten dat bepaalde informatie niet juist, onvolledig en/of niet up to date is. Gray Label is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website. Bepaalde links op de website geven toegang tot sites en informatiebronnen die worden geexploiteerd en onderhouden door derden. Gray Label heeft geen controle over deze sites en is niet aansprakelijk voor de inhoud ervan.

8. Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Gray Label in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door u dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Gray Label gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven en redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9. Privacy

Gray Label vindt het zeer belangrijk dat de door de consument verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld.
 Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Gray Label gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling. 
 Indien men zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief of RSS, worden deze gegevens gebruikt om op de hoogte gesteld te worden van assortimentswijzigingen, speciale aanbiedingen, verbeteringen van de website en eventuele andere relevante informatie over Gray Label.

10. Vragen

Gray Label streeft naar tevreden klanten. Mocht u vragen of klachten hebben over de diensten en/of producten van Gray Label, dan wordt Gray Label daar graag telefonisch op +31642974512 of per email van op de hoogte gebracht.

11. Geschillen

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

12. Copyright

Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan om informatie welke afkomstig is van de website van Gray Label zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en/of verspreiden in welke vorm dan ook. Bezoekers c.q. gebruikers van de website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de aangeboden informatie. De tekst of grafische voorstellingen in deze website mogen zonder schriftelijke toestemming van Gray Label noch geheel, noch gedeeltelijk worden verveelvuldigd en / of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins, hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.