X
Join our world!

Subscribe to our Newsletter and get the latest news.

Gray Label Autumn Winter 2016

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemeen

Op al onze leveringen en diensten zijn de volgende verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op de ze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Prijzen

Alle prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

3. Verzendkosten

Voor de verzending van de artikelen brengt Gray Label de daarvoor noodzakelijke portokosten in rekening. Een overzicht van de portokosten kunt u vinden bij verzendkosten.

4. Betaling

Na een bestelling ontvangt u direct een bevestiging per e-mail met daarin het bestellingsoverzicht en de totale kosten, inclusief verzendkosten. Elke bestelling wordt pas geleverd na betaling. U kunt betalen : via elektronsich bankieren, iDEAL, Mastercard en Visa.

5. Levering

Alle bestellingen worden binnen 5 werkdagen na ontvangst van betaling bij PostNL ter bezorging aangeboden. Mochten zich technische storingen voordoen, dan is er sprake van overmacht en wordt de bestelling zo spoedig mogelijk ter bezorging aangeboden. Gray Label zal u hiervan op de hoogte houden telefonisch of per email. Alle kleding is uit voorraad leverbaar. Mocht het echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is dan wordt u hiervan onmiddellijk op de hoogte gesteld. Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de consument geleverd worden. Wanneer dit niet gebeurt, kan de consument de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken. Gray Label is niet aansprakelijk voor overschrijding van deze aangegeven levertijden of verlies of beschadiging door PostNL. Bij schade aan de verpakking bij levering moet u voor opening contact opnemen met Gray Label. Het kan zijn dat het product door transport schade heeft opgelopen.

6. Retourneren

Gray Label doet er alles aan om u een perfect product te leveren. Bent u desondanks niet tevreden met (een deel van) uw bestelling, dan kunt u deze artikelen binnen 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling retourneren. Retourzendingen dienen vooraf kenbaar te worden gemaakt aan GrayLabel. Deze worden slechts geaccepteerd indien retourinstructies van Gray Label nauwkeurig zijn opgevolgd. De garantie vervalt wanneer de kleding gedragen en/of gewassen is of er getracht is een gebrek zelf te herstellen. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd indien de verpakking (incl. labels) van het artikel onbeschadigd is. Hierbij geldt dat de kosten voor retourzendingen en verpakkingingen voor uw rekening komen. Bij een retourzending, volgens de retourinstructies, betaalt Gray Label binnen 30 dagen het betaalde bedrag terug. Als de maat of kleur van het artikel dat u besteld heeft niet goed is, dan kunt u dit artikel altijd ruilen. Ruilen vindt plaats op basis van gedeelde portokosten.

7. Aansprakelijkheid

Alle producten uit het assortiment van Gray Label zijn met de grootste zorg samengesteld. Gray Label kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die het gevolg zou zijn van gebrekkig functioneren of verkeerd gebruik van de door Gray Label verkochte producten en/of losgeraakte materialen of toebehoren. De geleverde artikelen bezitten die eigenschappen die u op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Eventuele klachten kunt u schriftelijk of per email aan ons voorleggen. Gray Label is niet aansprakelijk indien er schade te wijten is aan opzet en/of het niet in acht nemen van de wasvoorschriften in het label van de artikelen. Alle informatie op de website van Gray Label ( gray-label.com) is zorgvuldig samengesteld. Het is echter niet uit te sluiten dat bepaalde informatie niet juist, onvolledig en/of niet up to date is. Gray Label is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website. Bepaalde links op de website geven toegang tot sites en informatiebronnen die worden geexploiteerd en onderhouden door derden. Gray Label heeft geen controle over deze sites en is niet aansprakelijk voor de inhoud ervan.

8. Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Gray Label in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door u dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Gray Label gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven en redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9. Privacy

Gray Label vindt het zeer belangrijk dat de door de consument verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld.
 Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Gray Label gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling. 
 Indien men zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief of RSS, worden deze gegevens gebruikt om op de hoogte gesteld te worden van assortimentswijzigingen, speciale aanbiedingen, verbeteringen van de website en eventuele andere relevante informatie over Gray Label.

10. Vragen

Gray Label streeft naar tevreden klanten. Mocht u vragen of klachten hebben over de diensten en/of producten van Gray Label, dan wordt Gray Label daar graag telefonisch op +31642974512 of per email van op de hoogte gebracht.

11. Geschillen

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

12. Copyright

Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan om informatie welke afkomstig is van de website van Gray Label zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en/of verspreiden in welke vorm dan ook. Bezoekers c.q. gebruikers van de website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de aangeboden informatie. De tekst of grafische voorstellingen in deze website mogen zonder schriftelijke toestemming van Gray Label noch geheel, noch gedeeltelijk worden verveelvuldigd en / of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins, hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.