Disclaimer

Alle gebruikers van deze website worden geacht kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Gray Label.


7. Aansprakelijkheid
Alle
producten uit het assortiment van Gray Label zijn met de grootste zorg
samengesteld. Gray Label kan echter niet aansprakelijk worden gesteld
voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die het
gevolg zou zijn van gebrekkig functioneren of verkeerd gebruik van de
door Gray Label verkochte producten en/of losgeraakte materialen of
toebehoren. De geleverde artikelen bezitten die eigenschappen die u op
grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Eventuele
klachten kunt u schriftelijk of per email aan ons voorleggen. Gray Label
is niet aansprakelijk indien er schade te wijten is aan opzet en/of het
niet in acht nemen van de wasvoorschriften in het label van de
artikelen. Alle informatie op de website van Gray Label (
gray-label.com) is zorgvuldig samengesteld. Het is echter niet uit te
sluiten dat bepaalde informatie niet juist, onvolledig en/of niet up to
date is. Gray Label is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste
of onvolledige informatie op haar website.

Bepaalde links op de
website geven toegang tot sites en informatiebronnen die worden
geexploiteerd en onderhouden door derden. Gray Label heeft geen controle
over deze sites en is niet aansprakelijk voor de inhoud ervan.

8. Overmacht
Onverminderd
de overige aan haar toekomende rechten, heeft Gray Label in geval van
overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw
bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst, zonder rechterlijke
tussenkomst te ontbinden, door u dit schriftelijk mee te delen en zonder
dat Gray Label gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de
gegeven omstandigheden naar maatstaven en redelijkheid en billijkheid
onaanvaardbaar zou zijn.

9. Privacy
Gray
Label vindt het zeer belangrijk dat de door de consument verstrekte
gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld.
Alle
persoonsgegevens worden uitsluitend door Gray Label gebruikt en zullen
nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor
betalingstransacties en bezorging van de bestelling. 

Indien men
zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief of RSS, worden deze gegevens
gebruikt om op de hoogte gesteld te worden van assortimentswijzigingen,
speciale aanbiedingen, verbeteringen van de website en eventuele andere
relevante informatie over Gray Label.

10. Vragen
Gray
Label streeft naar tevreden klanten. Mocht u vragen of klachten hebben
over de diensten en/of producten van Gray Label, dan wordt Gray Label
daar graag telefonisch of per email van op de hoogte gebracht.

11. Geschillen
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

12. Copyright
Alle
rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan om informatie welke
afkomstig is van de website van Gray Label zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming te kopiëren en/of verspreiden in welke vorm
dan ook. Bezoekers c.q. gebruikers van de website kunnen op geen enkele
wijze rechten ontlenen aan de aangeboden informatie. De tekst of
grafische voorstellingen in deze website mogen zonder schriftelijke
toestemming van Gray Label noch geheel, noch gedeeltelijk worden
verveelvuldigd en / of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax,
overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins,
hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.